Algemene Voorwaarden Internetverkoop De Laminaatloods

Inhoud

Artikel 1    Definities

Artikel 2     Identiteit van de ondernemer

Artikel 3     Toepasselijkheid

Artikel 4     Het aanbod

Artikel 5     De overeenkomst

Artikel 6     Herroepingsrecht bij levering van producten

Artikel 7     Kosten in geval van herroeping

Artikel 8    Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9    De prijs

Artikel 10    Conformiteit en Garantie 

Artikel 11     Levering en uitvoering

Artikel 12    Duur transacties

Artikel 13    Betaling

Artikel 14    Aansprakelijkheid 

Artikel 15    Klachtenregeling 

Artikel 16     Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 1 of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2  Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: De Laminaatloods

Vestigingsadres:    Rijksweg 5, 7011 DR Gaanderen

Telefoonnummer:   085-3030740 

E-mailadres: info@delaminaatloods.nl

KvK-nummer: 78610745

BTW-identificatienummer: NL.8614.69.574.B01


Artikel 3  Toepasselijkheid 

1. Deze Algemene Voorwaarden Internetverkoop zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden De Laminaatloods. Deze Algemene Voorwaarden Internetverkoop zijn aanvullend en enkel van toepassing op de internetverkopen via www.delaminaatloods.nl

2. De Algemene Voorwaarden Internetverkoop zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.

3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden Internetverkoop aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden Internetverkoop bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden Internetverkoop langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden Internetverkoop langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

5. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden Internetverkoop tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4  Het aanbod1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze, voor zover mogelijk, een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

-de prijs inclusief belastingen; 

-de eventuele kosten van aflevering; 

-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 

-het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

-de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 

-de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

-de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 

-indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 

-de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 

-de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 

-de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 

-de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5  De overeenkomst 


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:  

a.het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

c.de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; 

d.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst; 

e.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is. 

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten


1. Bij de aankoop van online producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. 

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Na de wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen vervalt het recht op restitutie. 

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.


Artikel 7 Kosten  in geval van ruilen & retourneren (herroeping)


1. Indien consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De goederen worden door de laminaatloods retour gehaald, hiervoor rekenen wij €95,-.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Indien in het door consument betaalde bedrag standaard verzendkosten zijn opgenomen worden deze tevens terugbetaald.

3. Indien de consument zelf gekozen heeft voor een andere vorm van verzenden, dan de standaard manier van verzenden met bijbehorende standaard verzendkosten, inclusief hogere verzendkosten komen enkel de standaard verzendkosten in aanmerking voor restitutie.

4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht op slechts een gedeelte van zijn bestelling word het betaalde bedrag exclusief de verzendkosten naar rato van het geretourneerde verrekend.


Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht


1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.   

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  

a.die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (bijvoorbeeld houten vloeren, deze worden naar klantwens gefabriceerd); 

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

c.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

d.die snel kunnen bederven of verouderen; 

e.waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f.voor losse kranten en tijdschriften;

g.voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.  

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

a.betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c.betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 De prijs


1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a.deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; 

b.of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 Conformiteit en Garantie


1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. De ondernemer geeft geen garantie op showroommodellen, B-keus goederen en opruimingsartikelen. Deze producten worden consumenten aangeboden zonder garantie tegen tarieven die ver onder de adviesmarktprijs liggen. 

3. De algemene garantievoorwaarden van ondernemer zijn van toepassing.

4. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 11 Levering en uitvoering


1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden Internetverkoop is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen eenentwintig (21) werkdagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Voor sommige producten, waaronder houten vloeren, geldt een langere levertijd daar deze naar wens van de consument geproduceerd worden, de aangegeven levertijd bij deze producten is indicatief en wordt door ondernemer specifiek afgestemd met consument. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Levering van het bestelde product vindt plaats na ontvangst van de betaling. Dit kan zowel via betaling op voorhand als betaling bij levering.

8. Levering van goederen vindt plaats volgens de separate leveringsvoorwaarden van de ondernemer.


Artikel 12 Duur transacties


1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal een maand bedragen.


Artikel 13 Betaling


1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan uiterlijk op het moment van leveren van de goederen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. De Laminaatloods hanteert een minimum vooruitbetaling van 50% van het aanbod. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 Aansprakelijkheid


1. Indien Ondernemer schriftelijk erkent dat hij toerekenbaar tekort heeft geschoten of dit anderszins vast komt te staan, dan heeft hij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat consument zich op die tekortkoming heeft beroepen, aan de consument  mede te delen dat hij door de consument betaalde prijs zal terugbetalen c.q. dat hij tot herlevering / aflevering van het ontbrekende c.q. tot het opnieuw verrichten van de prestatie, zal overgaan. Bij het uitbrengen van zijn keuze dient ondernemer in redelijkheid met consument rekening te houden. Indien ondernemer na genoemde  mededeling op korte termijn presteert, dan betekend dit dat de overeenkomst op correcte wijze zal zijn nagekomen respectievelijk in geval van terugbetaling van de prijs dat die overeenkomst ontbonden is en heeft consument geen recht op schade vergoeding. Ondernemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor herstel op welke wijze dan ook.

2. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat ondernemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 3 maanden na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben. 

3. Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

4. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ondernemer de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade die resulteert uit foutief gebruik/ of ondeugdelijke toepassing van het product. De consument is verplicht de gebruiksaanwijzing, voor een probleemloos eindresultaat, strikt na te leven.

6. Daar ondernemer op geen enkele wijze betrokken is bij de verwerking van de geleverde goederen is ondernemer op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door deze verwerking.

7. Door ondernemer geleverde vloeren werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten verantwoording van ondernemer en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding. 


Artikel 15 Klachtenregeling


1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen


1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden Internetverkoop afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.